سبز رنگ نور پاک فاطمه (س) است

سبز رنگ  خوبی  و  زیبایی  است           

       سبـز  رنگ  هستـی و  پیدایی  است

 

سبز  رنگ  پاک  معصومیت  است        

         رنـگ  تقـوا  و   خلـوص  نیت  است

 

سبز  رنگ  پاکی  سجـاده ها ست                      

                  استجابت  کردن حـق   از  دعـا ست

 

سبز  را    رنگ  ولایـت   گفته اند           

       تا   که  حـق  را  با   صلابت  گفته اند

 

سبز رنگ رویش و  روییدن  است          

        سبز   رنگ  یـاس  را   بوییدن  است

 

سبز رنگ  گنـبد  است  و   بارگاه           

       نی که  رنگ  غفلت  است  و   یا  گناه

 

لشگر  این   سبز  روحانیت  است

عشقشان  با  مقتداشان   بیعت  است

 

سبز رنگ  جمله  دین  انبیاء است        

         رنگ ایمان است و  رنگ  اولیاء  است

 

سبـز   یعنی   رنگ    نور   انبـیاء      

             سبـز    یعنی   مشق  عشق    اولیـاء

 

سبز در زنجیـر  دونان  شد  اسیر       

           سخت  در   دام   فریب  افتـاده   گیر

 

هر کجا  سبـزی  بود  یادش کنیم         

         تا   که  از   این  فتـنه  آزادش  کنیم

 

سبز رنگ شال هر  عیاش  نیست         

         رنگ  هر ولگرد  و  هر  اوباش  نیست

 

سبز  رنگ  دختران  هرزه  نیست      

            این  دغل  بازی  و  فتنه  کار کیست؟

 

سبـز    رنگ   پیـروان    انقـلاب           

        نی  که    رنگ   دختـران   بد  حجاب

 

اینکه می‌گویند سبزی رنگ ماست       

          جنبـشی  از  شـورش  اهل  ریا ست

 

ای  دغل بازان  صد رنگ و   سیاه         

          عاقبت   تا   کی   تبــاهی   و  گنـاه

 

سبز  را  تا کی  به  زنجیرش کشی           

       از  بلنـدی  تا   که  بر   زیرش  کشی

 

سبز تو  از  جلبک  قورباغه  است      

            قصد تو  پی  کردن  یک  ناقه  است!

 

این کلاغان  را به  رنگ سبز چه؟         

          دزد  را  با  کنـتور  و   با   قبض  چه؟

 

ای  تبه کاران  مست  و  پر فریب      

              تا به کی در رأی مردم شک  و  ریب؟

 

ای کلاغان  فتنه ها  را  بس کنید       

            دشمنی با   قرقی  و  کرکس   کنـید

 

سبز  می گوید  که  ای  ارژنگ ها            

       بس  کنید  این   فتنه  و   نیـرنگ  را

 

راه تو  ره نیست  بل کجراهه است    

            راه   باطل    آخرش   بیـراهه    است

 

چون خودت دانی که راهت سبز نیست     

     رهبری   اهل   فتنه   بهـر  چیست ؟

 

سبز   رنگ  روشن  و   آرامی   است     

          پرچـم   جمهـوری  اسلامـی   است

 

 

سبز رنگ نور پاک فاطمه(س) است      

/ 0 نظر / 7 بازدید