جنبش سبز علوی

دادم ز کف چندی تو را با آه و با افسوسها

    رفتی به یغما ناگهان با خدعه سالوسها

 ای رنگ خوب و نازنین گشتی چرا چندی عجین

    با جلبک و گلسنگها با حمله ویروسها

 کرکس نشد طوطی اگر پرهای خود رنگی کند

    راهی ندارد این دغل در حلقه طاووسها

 فردا به رقص و جنبشی بر گنبد مینای دل

    افتاده ای امروز اگر بر چهره جاسوسها

 این رنگ احیا می شود، شیاد رسوا می شود

    می خشکد این مردابها در پیش اقیانوسها

 بنگر نقاب ننگ را، لبخند پر نیرنگ را 

   بر چهره شیادها بر روی اختاپوسها

 این روزها آید به سر، بیرق شوی بار دگر 

   گر اجنبی بندد تو را با حیله بر ناقوسها

 ای سبز من قدیس من، زیباترین تندیس من

    وا می کنم روزی تو را از دست بی‌ناموسها

این هم شعری درباره جنبش سبز علوی:

 ما جمله برآنیم که خورشید برآید              شام سیه غصه عالم به سر آید

با جنبش سبز علوی در پی آنیم                تا جامه ی فتنه ز تن سبز درآید

/ 2 نظر / 9 بازدید
طهورا

[گل] با جنبش سبز علوی در پی آنیم تا جامه فتنه ز تن سبز در آریم [گل]

زیتون

نامه دوم محمد نوری زاد به مقام معظم رهبری http://mohammadnurizad.blogfa.com/post-115.aspx